Egenåtgärdssystem

Granskningsgrupp för överträdelser av Samverkansregler

I enlighet med Swedish Labtechs och Swedish Medtechs respektive affärskoder, stadgar samt den gemensamma Överenskommelsen om samverkansregler (Samverkansavtalet), har det upprättats ett egenåtgärdssystem i form av en Granskningsnämnd. Nämnden ska utreda inkomna anmälningar som kan utgöra överträdelser av affärskoderna, stadgarna och/eller Samverkansavtalet där minst ett av föreningarnas medlemsföretag är inblandade.

Nämnden har till uppgift att utreda anmäld överträdelse och föreslå en eventuell åtgärd till berörd föreningsstyrelse för beslut.

Länk för nedladdning av Granskningsnämndens stadgar