Samverkansreglerna

 

Swedish Labtech, Swedish Medtech, LIF och Sveriges kommuner och landsting, har enats om en gemensam överenskommelse om regler för samverkan inom den offentligt finansierade hälso- och sjukvården.

Överenskommelsen bygger på en samsyn och en strävan som redan tidigare har manifesterats i enskilda överenskommelser mellan hälso- och sjukvården och de organisationer som företräder industrin. Parterna har nu på central nivå enats om en gemensam grundsyn.

Den nya överenskommelsen trädde ikraft den 1 januari 2014.

Frågor och svar Samverkansregler

Parterna har valt att gemensamt besvara ett antal frågor som inkommit efter att överenskommelsen om samverkansregler tecknades, genom upprättandet av dokumentet Frågor och Svar.

Frågor och svar samverkansreglerna

Regler för gåvor

Överenskommelsen innehåller inga regler för gåvor. Swedish Labtech och Swedish Medtech har baserat på Eucomeds regler tagit fram en broschyr om gåvor som visar vad som gäller på den svensa marknaden.

Riktlinjer för gåvor

Anslutande parter

Följande parter har anslutits dig till överenskommelsen om samverkansreglerna genom tecknade avtal:

Capio
Läkarförbundet
Vårdförbundet

Kontaktpersoner i landsting och regioner för samverkansregler

Alla landsting ocg regioner ska utse en person som har uppdraget att vara kontaktperson och lokal förvaltare av samverkansreglerna, oavsett om det berör läkemdel, medicin teknik eller laboratorieteknik.

Kontaktlista landsting

Sponsring av möten

Denna guide har framtagits för att ge information till organisationer och intresseföreningar i svensk hälso- och sjukvård som planerar att söka ekonomiskt stöd (sponsormedel) från företag i läkemedelsbranschen, medicinteknikbranschen eller laboratorietekniska branschen.

Guide vid sponsring av möten

Budgetuppföljning

Som ett led i säkerställande av Samverkansreglernas efterlevnad gällande sammankomster där Swedish Labtechs medlemsföretag är delaktiga som utställare/sponsorer har tagit fram ett dokument gällande budgetuppföljning

Budgetuppföljning

Egenåtgärdssystem

Granskningsgrupp för överträdelser av Samverkansregler
I enlighet med Swedish Labtechs och Swedish Medtechs respektive affärskoder, stadgar samt den gemensamma Överenskommelsen om samverkansregler (Samverkansavtalet), har det upprättats ett egenåtgärdssystem i form av en Granskningsnämnd. Nämnden ska utreda inkomna anmälningar som kan utgöra överträdelser av affärskoderna, stadgarna och/eller Samverkansavtalet där minst ett av föreningarnas medlemsföretag är inblandade.

Nämnden har till uppgift att utreda anmäld överträdelse och föreslå en eventuell åtgärd till berörd föreningsstyrelse för beslut.

Länk för nedladdning av Granskningsnämndens stadgar